Přihlášení do e-shopu


ZAVŘÍT
ZOBRAZIT KATEGORIE KNIH

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

Metafora, s. r. o.,

se sídlem U Krbu 1515/35, 100 00  Praha 10 - Malešice

identifikační číslo: 26204037

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 79458

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.metafora.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti Metafora, s. r. o., se sídlem U Krbu 1515/35, 100 00 Praha 10, IČ: 26204037, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79458 (dále jen „prodávající") upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem uživatelského rozhraní portálu metafora.cz (dále jen „portálu"). Podmínky dále upravují práva a povinnosti vznikající při využívání portálu a další související vztahy.

1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen "NOZ"), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZoS").

1.3. Provozovatelem portálu http://www.metafora.cz (dále jen „portál") je společnost Metafora, s. r. o., se sídlem U Krbu 1515/35, 100 00 Praha 10, identifikační číslo: 26204037, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79458 (dále jen „prodávající").

1.4. Zákazníkem/spotřebitelem se rozumí každý návštěvník portálu provozovatele, který prostřednictvím internetu/systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku a který nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. (dále jen „kupující").

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na portálu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní portálu metafora.cz.

2.2. Při registraci na portálu i při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetími osobami.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY / OBJEDNÁVKA

3.1. Portál obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou konečné, tj. včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH"), popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.. Náklady na dopravu jsou kupujícímu vyčísleny zvlášť podle typu zvolené přepravy, nebo osobního odběru před dokončením objednávky. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou na tomto portálu zobrazovány.

3.2. Prezentace zboží na portálu nemá povahu návrhu na uzavření kupní smlouvy, je nezávazná a prodávající ani zákazník není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Tímto návrhem je až objednávka konkrétního zboží, řádně vyplněná zákazníkem v sekci Košík a odeslaná provozovateli portálu.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v portálu obchodu, vytvořeného právě k tomuto účelu. (dále jen jako „objednávka").

3.4. Před odesláním objednávky může kupující kontrolovat, měnit i opravovat údaje, které do objednávky vložil.

3.5. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na portálu obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky

3.6. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku". Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky (akceptací) prodávajícím, které je zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9. Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

3.10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.11. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese U Krbu 1515/35, Praha 10;

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně předem převodem na účet prodávajícího č. 16038433/5500, vedený u společnosti Raiffeisen Bank (dále jen „účet prodávajícího");

- bezhotovostně platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodávajícím zrušena.

4.4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupující je povinen uvést variabilní symbol platby.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má zákazník, který je spotřebitelem, právo odstoupit od uzavřené smlouvy a vrátit dodané zboží do 14 dnů od jeho převzetí, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve smyslu ustanovení §1819 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., NOZ, v platném znění. Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady § 1820 odst. 1 písm. g) NOZ na adresu skladu prodávajícího H-AGEM s.r.o, Nádražní 272, 253 01 Hostivice. Součástí zásilky musí být kopie dodacího listu nebo paragonu a útržku z dobírkové složenky nebo balíkové služby.

5.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 odst. h) NOZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek, porušil-li spotřebitel jejich originální obal. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neznehodnocené.

5.3. Ve lhůtě tří (3) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.1. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno či opotřebeno.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší a prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu finanční částky zaplacené za toto zboží nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.3 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, doběrečné, pilné apod.)

5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení finanční částky zaplacené za toto zboží.

5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající. Prodávající předá zboží přepravci zpravidla do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky (u platby předem po připsání peněz na účet prodávajícího). Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři.

6.2. Je-li podle kupní smlouvy prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží od přepravce nejpozději do 7 dnů od doručení jeho oznámení o připravení zboží k dodání či odběru. V případě porušení této smluvní povinnosti se zákazník zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100,-Kč (slovy jednosto korun českých), která představuje paušální náhradu všech nákladů vynaložených prodávajícím v souvislosti s dodávkou zákazníkem nevyzvednutého zboží.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2165 a násl. NOZ).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Metafora s. r. o., U Krbu 1515/35, 100 00 Praha 10. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny, avšak nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka převzetím zboží zákazníkem.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní portálu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní portálu prodávajícího.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz portálu. Portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z portálu obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu kupujícího s tímto zpracováním.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo objednávkovém listu.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná.

12.4. Prodávající si vyhrazuje právo určit při speciálních akcích pravidla, která budou podrobně vysvětlena v dané kategorii či položce.

12.5. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se zněním těchto obchodních podmínek, že těmto porozuměl a že tyto bez výhrad akceptuje.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování U Krbu 1515/35, 100 00 Praha 10-Malešice, adresa elektronické pošty metafora@metafora.cz, telefon +420 274 771 407.

 

Vydáno v Praze dne 11. července 2013


Všechna práva vyhrazena ©2017 Metafora s.r.o., tvorba stránek - InGenius Webdesign